fbpx

Gizlilik Sözleşmesi

KAPLANKAYA SİTESİNE İLİŞKİN GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Girişi

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) Kaplankaya Toplu Yapı Yönetimi (“Kaplankaya”) olarak veri sorumlusu olduğumuz Kaplankaya Websitesi (“Website”) vasıtasıyla kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi sebeplerle toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve tarafınızın sahip olduğu haklar ile bunları ne şekilde kullanabileceğiniz hususları ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve AB Genel Veri Koruma Regülasyonu (“GDPR”) başta olmak üzere ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işlenmesinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Siz söz konusu Website’ye kaydolmakla ve Website’yi kullanmakla (“Müşteri”) işbu Politika’yı halihazırda okuduğunuzu ve kabul ettiğini beyan etmiş bulunmaktasınız.

Kaplankaya, işburada öngörülen koşulları Müşteri’ye bildirimde bulunmaksızın her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Müşteri, işbu Politika’nın son ve güncel sürümlerini takibinin kendi sorumluluğunda olduğunu, Uygulama’yı ziyaret ettiği her zaman işbu sayfayı da ziyaret edeceğini beyan ve taahhüt etmekte olup; işbu Politika’nın güncel sürümünü peşinen kabul ve teyit eder.

İşbu Politika, Kaplankaya ve Kaplankaya’nın iştirakleri ve grup şirketleri için uygulama alanı bulacaktır.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü ve etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

2. Kişisel Verilerinin İşlenmesindeki Amaç

Kişisel verileriniz; KVKK kapsamında Website’yi ziyaret eden ziyaretçilerin kendi kişisel verilerin gizliliği ve korunmasına ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Website’yi ziyaret eden ziyaretçilerin kişisel verilerin Kaplankaya’nın yüksek kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

3. Toplanan Kişisel Veriler

Ziyaretçilerin aşağıda sayılan kişisel verileri Website’ye olan ziyaretleri sırasında toplanmaktadır:

  • IP adresi örnek olmak üzere elektronik aletlere ilişkin veriler.
  • Ziyaretçilerin Website’ye olan ziyaretleri sırasında elektronik cihazlarına kaydedilen çerezler. Daha fazla bilgi için lütfen Çerezler Politika’mıza başvurun.
  • Kaplankaya’nın ziyaretçilerin taleplerini yerine getirebilmesi, Kaplankaya’nın teknik altyapısının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi, Kaplankaya’nın yazılım ve donanım teknolojilerini ve diğer sunduğu hizmetleri geliştirmek ve Kaplankaya’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla log kayıtları örnek olmak üzere ziyaretçilerin elektronik cihazlarına ilişkin veriler. 

Ayrıca, haber bültenine kaydolarak aşağıdaki veriler de toplanmaktadır:

  • İsim ve soyisim
  • Elektronik e-posta adresi
  • Telefon numarası
  • Konu
  • Mesaj

4. Kişisel Verinin Korunması

KVKK’nın 5.c, 5.ç, 5.e ve 5.f maddelerinde düzenlenen açık rıza istisnasına ilişkin haller Kaplankaya’nın kişisel verileri işlenmesine ilişkin hukuki zemini oluşturmaktadır. Kişisel verileriniz yürürlükteki mevzuat ve işbu Politika’nın 2. ve 4. maddelerine uygun olarak Kaplankaya tarafından toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır. Kaplankaya, iştiraklerinden topladığı bilgileri sunduğu hizmetlerin ifası, tanıtımı, iyileştirilmesi, anlaşılmasının sağlanması, özelleştirilmesi ve pazarlanması amacıyla kullanabilir. Bu husus, Kaplankaya’nın iştiraklerinin Kaplankaya’dan edindiği bilgiler için de geçerlidir. Aynı zamanda, ilgili kişisel veriler idare tarafından talebe konu olabilir. Bunun sonucunda Kaplankaya’nın uygulanabilir hukuk nezdinde yerine getirmesi ile yükümlü olduğu hukuki yükümlülüklerine ilişkin olarak Müşteri’ye ait kişisel veri yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanun tarafından yetkilendirilmiş özel kişilere ve yargısal ve idari prosedürlerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili idari ve yargı mercilerine ve Kaplankaya’nın iştiraklerine uygulanabilir hukuk ve yürürlükteki mevzuat nezdindeki prosedüre ve prensiplere uygun olarak KVKK’nın 8 ve 9. maddeleri uyarınca aktarılabilir. Ancak, Kaplankaya işbu Politika’nın 4. maddesinde belirtilenler dışında kişisel verileri diğer üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve işbu Politika’da belirtilen haller istisna olmak üzere Müşteri’nin açık rızası olmaksızın kişisel verileri işlemeyecektir. Kişisel veri sahibi olarak Kaplankaya’ya başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği öğrenme, işleniyorsa buna ilişkin bilgi edinme, işlemenin amacını öğrenme ve kişisel verilerinizin yürürlükteki mevzuata ve mevzuatta belirtilen amaca uygun bir şekilde işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere ilişkin bilgi edinme ve kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya hatalı olarak işlenmesi halinde buna ilişkin düzeltme talep etme, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etme, KVKK’nın 11.d ve 11.e maddeleri uyarınca kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirim yapılmasını talep etme, kişisel verilerin otomasyon sistemleri tarafından işlenmeleri halinde buna ilişkin sonuçlara itiraz etme ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde buna ilişkin tazminat talep etme hakkına sahipsiniz. Kaplankaya’ya “Bozbük Köyü No: 194 Kaplankaya Mevkii / Milas – Muğla” adresine ıslak imzalı bir dilekçe veya [email protected] adresine e-posta ileterek yukarıda anılan haklarınıza ilişkin olarak tarafımıza ulaşabilirsiniz. Website, diğer harici web sitelerine bağlantılar ve Website’nin kontrolü dışında olan bazı bilgiler içerebilir. Kaplankaya, iştirakleri ve çalışanları, üçüncü kişi web sitesindeki içerikten sorumlu olmadığı gibi; Website’si tarafından üçüncü taraf web sitelerine sağlanan bağlantılar, bu tür üçüncü taraf web sitelerinin içeriğine yönelik olarak Kaplankaya’nın onayını teşkil etmez. Daha fazla bilgi ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak tarafımızca alınan teknik ve idari tedbirler için Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politika’mıza başvurabilirsiniz.

5. Uygulanabilir Hukuk ve Uyuşmazlık Çözüm

Müşteri ve Kaplankaya arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların yorumlanması, uygulanması ve çözümlenmesinde Türk hukuku uygulama alanı bulacaktır. İşbu Politika ile ilgili veya işbu Politika ile bağlantılı olarak çıkabilecek olan uyuşmazlıkların çözümünde Milas Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.